top of page

KVALITETSGARANTI

Eftersom alla människor inte kan bedömas och få omvårdnad utifrån fasta och bestämda mallar så är det viktigt att vi hela tiden strävar efter att öka kvalitén och utöka vårt arbetssätt i takt med tidens gång.

Därför utvecklar vi på Absoluta Omsorgen oss ständigt med hjälp av vår kvalitetssäkring som går under Socialstyrelsens Ledningssystem SOSFS 2011:9.


Vår modell består av noggrann planering, ett dokumenterat genomförande följt av granskning och uppföljning. Planering och genomförande följs upp och analyseras så att vi kan se om resultaten blev de avsedda. Uppföljningen ger ett underlag så att möjligheter till förbättringar kan identifieras och leda till att verksamheten utvecklas.

Vi gör årligen en internrevision för att säkerställa att vår verksamhet är anpassad efter aktuella lagar och bestämmelser och i våra brukar- och medarbetarundersökningar som genomförs årligen får vi en ännu bredare uppfattning över hur vårt arbete upplevs.

Målet för allt kvalitetsarbete på Absoluta Omsorgen är att ge en effektivare verksamhet samt att stärka säkerheten för såväl brukare som personal.

bottom of page